ЗА ФИРМАТА

”БВА” ЕООД е лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност по „Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията” Притежава Лицензия № 478/ 28.12.2007г. издадена от Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор да осъществява технически надзор на СПО по чл. 34а, ал.1, т.1 от ЗТИП.