Услуги
Сервиз

ПОЗВЪНЕТЕ НИ

070 011 012

Услуги
свързани с пожарната безопасност и пожарогасене

Противопожарно обследване на обекти

Противопожарното обследване на обекти представлява комплекс от организационни и технически мероприятия:

Пламъче

Проучване на потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожари

Пламъче

Изготвяне на оценка за противопожарната осигуреност

Пламъче

Разработване на вътрешни правила в съответствие с действащите нормативни актове по ПАБ и осъществяване на контрол за спазването им

Пламъче

Отстраняване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари

Пламъче

Създаване на условия за безопасна евакуация (планове за евакуация) на хора и материални ценности при пожари и аварии

Пламъче

Създаване на условия за успешно пожарогасене

Пламъче

Инструктажи и обучение по ПАБ

Пламъче

Представителство пред органите на НС „ПБС”

съобразено с методиките на НАРЕДБА № Iз-489/28.03.2007 г. на МВР, по които се извършват комплексни проверки на обектите. Към тази дейност са включени и юридически консултаци по всички въпроси, касаещи ПАБ при проучване, проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на обекти

Пламъче

Строителен надзор на техническата противопожарна защита

по извършвани проверки и връчвани документи от органите на НС „ПБС”, по спазване правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност в обектите в експлоатация

Пламъче

Специализирани доклади и лекции на тема превантивна защита от пожари, при всички случаи на съдебно производство, свързани с ПАБ и др.

При реконструкции и модернизации на обекти се предлагат инженерингови решения за пожарообезопасяване. Тези дейности се извършват от бивши служители на НС „ПБС” с дългогодишен опит и стаж по направление държавен противопожарен контрол и превантивна дейност и притежават образователно-квалификационна степен “магистър”. Имат и натрупан опит при работа по пожарообезопасяването на електропроизводствени обекти.

Пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност

Пламъче

e съобразена с изискванията на Наредба № IЗ-1951 от 27.10.2006 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти, Наредба № IЗ-2101 от 27.11.2006 г. за осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност от НС „ПБС”, инструкция № Із – 1261 от 22.08.2006 г. за организиране и осъществяване на дихателната защита в структурните звена на НС „ПБС” и инструкция № Iз – 491 от 28.03.2007 г. за експлоатацията на пожарната техника на НС “„ПБС”.

Нанасяне на огнезащитни състави за кабели, подови и стенни настилки, облицовки, дървени и метални конструкции

Сервиз

Контрол и техническо обслужване на ръчно носими и возими пожарогасители съгласно СД ISO/TS 11602-2010

Сервизите на фирмата предлагат ремонт и обслужване на всякакви видове водни, прахови, водопенни и пожарогасители с въглероден двуокис. Проверка, презареждане и заверка със стикер за изправност според изискванията на ГД ПБЗН.

Пламъче

Въздушно дихателни апарати

Пламъче

Пожароизвестителни инсталации и системи

Пламъче

Пожарогасителни инсталации и системи

Пламъче

Аварийно и евакуационно осветление, озвучителни и оповестителни системи

Пламъче

Димоотвеждащи и вентилационни инсталации, противопожарни врати

Пламъче

Газсигнализаторни инсталации и системи

Сервиз